Số / kí hiệu Ngày BH Trích yếu
38/2019/NĐ-CP 09/05/2019 Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
90/2020/NĐ-CP 13/08/2020 Về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
87/2020/NĐ-CP 28/07/2020 Quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến
62/2020/NĐ-CP 01/06/2020 Về vị trí việc làm và biên chế công chức
45/2020/NĐ-CP 08/04/2020 Về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
112/2020/NĐ_CP 18/09/2020 Về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
135/2020/NĐ-CP 18/11/2020 Quy định về tuổi nghỉ hưu
130/2020/NĐ-CP 30/10/2020 Về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
124/2020/NĐ-CP 19/10/2020 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại
138/2020/NĐ-CP 27/11/2020 Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
136/2020/NĐ-CP 24/11/2020 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
07/2021/NĐ-CP 27/01/2021 Quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025
13/2021/NĐ-CP 01/03/2021 Quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi
°
 Liên kết website
Thống kê: 293.028
Online: 75