CHI CỤC DÂN SỐ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH TỈNH ĐIỆN BIÊN 

Địa chỉ: Phố 10 P.Thanh Trường - TP.Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên

Điện thoại: 0230.3825.436

Email: dansokhhgd.tinhdienbien@gmail.com

 

Danh sách và số điện thoại của Trung tâm Dân số - KHHGĐ các huyện

1. Trung tâm Dân số - KHHGĐ thành phố Điện Biên Phủ: 0230.3810.454

2. Trung tâm Dân số - KHHGĐ thị xã Mường Lay: 0230.3852.449

3. Trung tâm Dân số - KHHGĐ Huyện Điện Biên: 0230.3925.324

4. Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện Tuần Giáo: 0230.3862.430

5. Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện Mường Ẳng: 0230.3865.857

6. Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện Tủa Chùa: 0230.3845.284

7. Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện Mường Chà: 0230.3842.188

8. Trung tâm Dân số - KHHGĐ Huyện Mường Nhé: 0230.3740.454

9. Trung tâm Dân số - KHHGĐ Huyện Điện Biên Đông: 0230.3501.560

°
 Liên kết website
Thống kê: 293.036
Online: 74