Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi cục DSKHHGĐ tỉnh Điện Biên

:

LichCongTac: Tham dự phiên bản đấu giá quyền khai thác khoáng sản .

Title

Tham dự phiên bản đấu giá quyền khai thác khoáng sản .

Gio

08:30

Ngay

4/11/2017

ThanhPhan

Đồng chí Thành -PGĐ sở

DiaDiem

Tại Trung tâm dịch vụ bán đấu gia Hà tĩnh ( xe đồng chí Sáng )

NoiBat

No

ThuTu

31

Attachments

Created at 3/22/2017 4:29 PM by admin
Last modified at 4/10/2017 9:47 AM by admin