Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Attachments
  
  
MoTa
  
  
  
  
  
  
Một số hoạt động năm 2012
Yes
/portal/Photos/Oq5XDlRDq0uNCtKgPicture 015.jpg10/5/2017 2:40 PMHoat-dong-nam-20126j7fb3
  
Yes
/portal/Photos/9ZZaZk2pNEODnOjIIMG_0482.jpg10/5/2017 2:47 PMMot-so-hoat-dong-nam-2013hzczt6
  
Một số hoạt động năm 2015
Yes
/portal/Photos/ERZTnxTJzUTAUmDvIMG_1296.jpg10/5/2017 2:51 PMHoat-dong-nam-201536c0v8
  
Ảnh Chi cục Dân số - KHHGĐ
Yes
/portal/Photos/lSqFvqqLGEak8tuTIMG_6446.jpg10/5/2017 3:08 PMChi-cuc-Dan-sojfr73z
  
Các hoạt động năm 2017
Yes
http://chicucdskhhgd.soytedienbien.gov.vn/portal/Photos/8j5TaHGuvEu7riCk20170411_083023.jpg10/6/2017 9:42 AMHoat-dong-nam-2017y177ph
  
Các hoạt động trong năm 2018
Yes
http://chicucdskhhgd.soytedienbien.gov.vn/portal/Photos/EFUCkBXoRkaUfNna%e1%ba%a3nh.jpg2/8/2018 9:29 AMHoat-dong-nam-20184y976y
  
Các hoạt động năm 2019
Yes
/portal/Photos/RcZHYswnEUiCUwVzảnh hội nghị.jpg1/14/2019 4:55 PMNam-201906f08a
  
Các hình ảnh về hoạt động dân số năm 2020
No
6/4/2020 3:43 PMHOAT-DONG-NAM-2020g8biia
  
Yes
/portal/Photos/x7oCODgOrEm8tTKdIMG_2928.JPG4/6/2021 8:56 AMNam-2021o55zqt