Căn cứ Quyết định số 11/QĐ-BXD ngày 01/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chế công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; Căn cứ kết quả kiểm tra tình hình hoạt động đào tạo của Viện Nghiên cứu đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Hà Nội trong “Biên bản kiểm tra cơ sở đào tạo cán bộ quản lý, nhân viên thí nghiệm chuyên ngành xây dựng” ngày 14/01/2015 của đoàn kiểm tra Bộ Xây dựng.

Căn cứ Quyết định số 11/QĐ-BXD  ngày 01/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chế công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; Căn cứ kết quả kiểm tra tình hình hoạt động đào tạo của Viện Nghiên cứu đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Hà Nội trong “Biên bản kiểm tra cơ sở đào tạo cán bộ quản lý, nhân viên thí nghiệm chuyên ngành xây dựng” ngày 14/01/2015 của đoàn kiểm tra Bộ Xây dựng.

Bộ Xây dựng đã chính thức hủy bỏ chấp thuận đào tạo cán bộ quản lý phòng thí nghiệm, đào tạo thí nghiệm viên chuyên ngành xây dựng số 260/BXD-KHCN ngày 21/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Theo đó, Viện Nghiên cứu đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Hà Nội không được phép tiếp tục đào tạo cán bộ quản lý, nhân viên thí nghiệm chuyên ngành xây dựng  và có trách nhiệm thu hồi tất cả các chứng chỉ thí nghiệm viên không đúng với các lĩnh vực được chấp thuận trong văn bản số 260/BXD-KHCN ngày 21/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, do Viện Nghiên cứu đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Hà Nội cấp cho đến nay.

(có văn bản của bộ kèm theo).

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:°
 Liên kết website
Thống kê: 198.503
Online: 9