Ngày 26/3/2015, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê có Công văn số 39/HĐBT xin ý kiến giải thích về đơn giá bồi thường, hỗ trợ 87ha thuộc khu vực Moong mỏ đã kiểm đếm từ năm 2010. Căn cứ bộ đơn giá bồi thường kèm theo Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 12/1/2015 của UBND tỉnh Hà Tĩnh, Sở Xây dựng có ý kiến cụ thể như sau:

Ngày 26/3/2015, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê có Công văn số 39/HĐBT xin ý kiến giải thích về đơn giá bồi thường, hỗ trợ 87ha thuộc khu vực Moong mỏ đã kiểm đếm từ năm 2010. Căn cứ bộ đơn giá bồi thường kèm theo Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 12/1/2015 của UBND tỉnh Hà Tĩnh, Sở Xây dựng có ý kiến cụ thể như sau:

1. Đối với các loại cây lấy gỗ như thông, keo, bạch đàn... trồng rải rác trong vườn, trồng làm hàng rào (trồng phân tán) thì mức tính bằng số lượng cây nhân với đơn giá tại Phụ lục 03 của bộ đơn giá nêu trên.

2. Đối với các loại cây trồng rừng nguyên liệu, khi mật độ trồng rừng vượt quá tiêu chuẩn, cách tính giá trị bồi thường như sau:

+ Số cây nằm trong mật độ tiêu chuẩn (<=2500 cây/ha) tính giá trị bồi thường theo mức giá chuẩn trong bộ đơn giá bồi thường nêu trên (tại trang 47, Mục III, Khoản 1.1.)

+ Số cây vượt quá tiêu chuẩn (>2.500 cây/ha) tính hỗ trợ bao gồm giống, công chăm sóc bảo vệ theo mức giá quy định trong bộ đơn giá bồi thường kèm theo Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 12/1/2015 của UBND tỉnh Hà Tĩnh (tại trang 47, Mục III, Khoản 1.2), nhưng số cây được tính hỗ trợ không quá 01 lần mật độ tiêu chuẩn (<=2.500 cây/ha). Đối với trường hợp cây tái sinh, chỉ tính tối đa là 02 chồi/1gốc.

3. Đối với những vùng có điều kiện tự nhiên có tính đặc thù của tiểu vùng khí hậu, nhằm phòng chống các thiên tai như bão, lốc, gió Lào, lỡ đất ở một số khu vực trên địa bàn toàn tỉnh mà không vì mục đích để tính bồi thường thì số cây nằm trong mật độ tiêu chuẩn (<=2500 cây/ha) được tính giá trị bồi thường theo mức giá chuẩn trong bộ đơn giá bồi thường nêu trên (tại trang 47, Mục III, Khoản 1.1.), với cây trồng vượt trên 2.500 cây/ha thì tính mức bồi thường bằng 80% đơn giá chuẩn ban hành theo bộ đơn giá nêu trên, nhưng số cây vượt không quá 1,5 lần mật độ tiêu chuẩn (<=3.750 cây/ha). Trường hợp ở những nơi mà rừng cây có tính đặc thù, việc áp dụng đơn giá nêu trên không phù hợp thì Hội đồng bồi thường lập phương án bồi thường báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định. Phần cây vượt quá 6.250 cây/ha (2.500+3.750=6.250 cây/ha) thì không được hỗ trợ giống, công chăm sóc bảo vệ vì đã vượt quá 01 lần mật độ tiêu chuẩn.

 Trên đây là ý kiến của Sở Xây dựng, đề nghị UBND huyện Thạch Hà, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê xem xét vận dụng cho phù hợp./. 

Nguyễn Tiến Dũng - CV Phòng KTXD


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:°
 Liên kết website
Thống kê: 139.312
Online: 7