PHỤ LỤC CÔNG BỐ (ĐỢT 11)

Năng lực, phạm vi hoạt động của tổ chức tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh,

 ban hành theo Quyết định số 30 /QĐ-SXD ngày 24 tháng 3  năm 2016

Các tổ chức hoạt động xây dựng trên địa bàn Thị xã Hồng Lĩnh

1

Công ty cổ phần vận tải -  thương mại Trường Sơn

1. Thông tin về doanh nghiệp.

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần vận tải -  thương mại Trường Sơn

- Địa chỉ: Cụm 6, tổ dân phố 2, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

- Số điện thoại: 039835271, 0913385656;          số fax:

- Địa chỉ email:

- Giấy phép kinh doanh đăng ký lần đầu ngày 28/12/2006; đăng ký thay đổi lần thư 3 ngày 01/12/do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Hà Tĩnh.

- Giám đốc: Thái Hữu Trường.

2. Năng lực, kinh nghiệm hoạt động.

Tổng số kỹ sư, trung cấp, công nhân qua đào tạo: 16 người

- Cán bộ đảm nhận 04 chức danh : 01 kiến trúc sư, 01 kỹ sư xây dựng, 01 trung cấp giao thông; 01 kỹ sư thủy lợi. Trong đó: chứng chỉ thiết kế: 01; chứng chỉ giám sát: 05.

- Cán bộ kỹ thuật: 02 người: 01 kỹ sư xây dựng; 01 trung cấp dân dụng.

- Công nhân qua đào tạo: 10 người.

- Thiết bị: Doanh nghiệp tự chủ  một phần còn một phần thuê để thực hiện công việc.

- Nguồn vốn kinh doanh năm 2014: 1.050.000.000 đồng.

- Doanh thu năm 2014: 7.690.382.000 đồng.

3. Xếp hạng và phạm vi hoạt động của tổ chức.

3.1. Lĩnh vực thiết kế.

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực thiết kế công trình dân dụng và công nghiệp. Phạm vi hoạt động: Đư­ợc thiết kế công trình dân dụng và công nghiệp lập báo cáo kinh tế kỹ thuật cấp III, cấp IV đến 5 tỷ đồng.

 3.2. Lĩnh vực giám sát.

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực giám sát công trình dân dụng và công nghiệp. Phạm vi hoạt động: Đư­ợc giám sát công trình dân dụng và công nghiệp lập báo cáo kinh tế kỹ thuật cấp III, cấp IV đến 7 tỷ đồng.

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực giám sát công trình giao thông. Phạm vi hoạt động: Đư­ợc giám sát công trình giao thông lập báo cáo kinh tế kỹ thuật cấp III, cấp IV đến 7 tỷ đồng.

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực giám sát công trình thủy lợi. Phạm vi hoạt động: Đư­ợc giám sát công trình thủy lợi lập báo cáo kinh tế kỹ thuật cấp IV đến 7 tỷ đồng.

3.3. Lĩnh vực thi công.

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực thi công công trình dân dụng và công nghiệp. Phạm vi hoạt động: Đư­ợc thi công công trình dân dụng và công nghiệp lập báo cáo kinh tế kỹ thuật cấp III, cấp IV.

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực thi công công trình giao thông. Phạm vi hoạt động: Đư­ợc thi công công trình giao thông lập báo cáo kinh tế kỹ thuật cấp III, cấp IV.

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực thi công công trình thủy lợi. Phạm vi hoạt động: Đư­ợc thi công công trình thủy lơi lập báo cáo kinh tế kỹ thuật cấp IV.

2

Công ty cổ phần tư vấn và xây lắp PAC

1. Thông tin về doanh nghiệp.

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần tư vấn và xây lắp PAC

- Địa chỉ: Số 222, đường Quang Trung, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

- Số điện thoại: 0904373608          ;          số fax:

- Địa chỉ email:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mã số 0803000217 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh cấp lần đầu ngày 09 tháng  8 năm 2005

- Giám đốc: Nguyễn Huy Tịnh. 

2. Năng lực, kinh nghiệm hoạt động.

Tổng số kỹ sư, trung cấp, công nhân qua đào tạo: 08 người

- Cán bộ đảm nhận chức năng: 04 người: 01 kỹ sư xây dựng;, 01 kiến trúc sư, 01 trung cấp xây dựng, 01 kỹ sư đô thị. Trong đó: chứng chỉ thiết kế 04; 01 chứng chỉ giams sát; 01 chứng chỉ định giá xây dựng; 01 chứng nhận đấu thầu.

- Cán bộ kỹ thuật: 04 người:  02 kỹ sư xây dựng, 01 kiến trúc sư, 01 cao đẳng xây dựng.

- Thiết bị: Doanh nghiệp tự chủ  một phần còn một phần thuê để thực hiện công việc.

- Nguồn vốn kinh doanh năm 2014: 470.509.000 đồng.

- Doanh thu năm 2014: 330.595.000 đồng.

3. Xếp hạng và phạm vi hoạt động của tổ chức.

3.1. Lĩnh vực tư vấn thiết kế.

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực tư vấn thiết kế công trình dân dụng và công nghiệp. Phạm vi hoạt động: Đư­ợc thiết kế, thẩm tra công trình dân dụng và công nghiệp cấp III, cấp  IV.

3.2. Lĩnh vực tư vấn giám sát.

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp. Phạm vi hoạt động: Đư­ợc giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp cấp III, cấp  IV.

3

Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Tư vấn Hoàng Long

1. Thông tin về doanh nghiệp.

- Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Tư vấn Hoàng Long

- Địa chỉ: Số 485 đường Quang Trung, phường đậu liêu, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

- Số điện thoại: 0905298153           ;          số fax:

- Địa chỉ email:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mã số 3001936968 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh cấp lần đầu ngày 01 tháng  10 năm 2015

- Giám đốc: Bùi Đức Hữu. 

2. Năng lực, kinh nghiệm hoạt động.

Tổng số kỹ sư, trung cấp, công nhân qua đào tạo: 05 người

- Cán bộ đảm nhận chức năng: 04 người: 03 kỹ sư xây dựng cầu đường; 01 kỹ sư địa chất. Trong đó chứng chỉ khảo sát: 01; chứng chỉ thiết kế: 01; chứng chỉ giám sát: 02.

- Cán bộ kỹ thuật: 01 kỷ sư giao thông.

- Thiết bị: Doanh nghiệp tự chủ  một phần còn một phần thuê để thực hiện công việc.

- Nguồn vốn kinh doanh năm 2015: 1.000.000.000 đồng.

- Doanh thu năm 2015:

3. Xếp hạng và phạm vi hoạt động của tổ chức.

3.1. Lĩnh vực tư vấn thiết kế.

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực tư vấn thiết kế công trình giao thông. Phạm vi hoạt động: Đư­ợc thiết kế công trình lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình giao thông cấp  IV đến 05 tỷ đồng.

3.2. Lĩnh vực tư vấn giám sát.

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực tư vấn giám sát công trình giao thông. Phạm vi hoạt động: Đư­ợc giám sát thi công xây dựng công trình lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình giao thông cấp III, cấp  IV đến 05 tỷ đồng.

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực tư vấn giám sát công trình thủy lợi. Phạm vi hoạt động: Đư­ợc giám sát thi công xây dựng công trình lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình thủy lợi cấp  IV đến 05 tỷ đồng.

4

Công ty CP tư vấn và đầu tư xây dựng Miền Trung

1. Thông tin về doanh nghiệp.

- Tên doanh nghiệp: Công ty CP tư vấn và đầu tư xây dựng Miền Trung

- Địa chỉ: Số 307 đường Trần Phú, phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

- Số điện thoại: 0902255562;          số fax:

- Địa chỉ email:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mã số 3001783077 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh cấp lần đầu ngày 23 tháng  7 năm 2014

- Giám đốc: Lê Công Trang. 

2. Năng lực, kinh nghiệm hoạt động.

Tổng số kỹ sư, trung cấp, công nhân qua đào tạo: 05 người

- Cán bộ đảm nhận chức năng: 05 người: 01 kỹ sư xây dựng ; 01 kỹ sư xây dựng cầu đường; 01 kiến trúc sư; 01 kỹ sư địa chất; 01 kỹ sư điện.

- Thiết bị: Doanh nghiệp tự chủ  một phần còn một phần thuê để thực hiện công việc.

- Nguồn vốn kinh doanh năm 2015: 1.900.000.000 đồng.

- Doanh thu năm 2015:

3. Xếp hạng và phạm vi hoạt động của tổ chức.

3.1. Lĩnh vực khảo sát xây dựng.

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực khảo sát xây dựng công trình. Phạm vi hoạt động: Đư­ợc khảo sát địa chất các công trình xây dựng cấp III, Cấp IV.

3.2. Lĩnh vực thiết kế công trình xây dựng.

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực thiết kế công trình dân dụng và công nghiệp. Phạm vi hoạt động: Đư­ợc thiết kế công trình lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình dân dụng và công nghiệp cấp III, cấp  IV.

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng đối với lĩnh vực thiết kế công trình giao thông. Phạm vi hoạt động: Đư­ợc thiết kế công trình lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình giao thông cấp  IV.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:°
 Liên kết website
Thống kê: 198.507
Online: 14