Nhằm tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 16/4/2012 về việc tăng cường sử dụng VLXKN và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung; Thông tư số 09/2012/TT-BXD ngày 28/11/2012 về việc Quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng. Mặt khác, để đảm bảo chất lượng công trình xây dựng và có hiệu quả khi sử dụng gạch xây không nung trên địa bàn tỉnh, Sở Xây dựng đề nghị thực hiện một số nội dung sau:

(nội dung cụ thể có văn bản kèm theo).

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:°
 Liên kết website
Thống kê: 191.316
Online: 18