Công tác Dân số - KHHGĐ của tỉnh Điện Biên trong những năm qua đã đạt được những kết quả quan trọng, quy mô gia đình có hai con được chấp nhận ngày càng rộng rãi. Tỷ suất sinh giảm, tỷ lệ các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sử dụng các biện pháp tránh thai tăng qua các năm

Với ý nghĩa và tầm quan trọng của chương trình Dân số - KHHGĐ trong sự nghiệp phát triển Kinh tế - Xã hội trung ương Đảng xác định: "công tác Dân số - KHHGĐ là quốc sách, là một bộ phận quan trọng trong toàn bộ chiến lược phát triển Kinh tế - Xã hội của đất nước, đầu tư cho công tác Dân số là đầu tư cho sự phát triển bền vững và mang lại hiệu quả Kinh tế - Xã hội trực tiếp và rõ rệt", do vậy, trong những năm qua Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản nhằm kêu gọi sự vào cuộc của cộng đồng trong chương trình Dân số -KHHGĐ Việt Nam và chúng ta đã làm tốt công tác Dân số - KHHGĐ nên quy mô dân số nước ta đã thu được nhiều thành quả đáng ghi nhận, chúng ta đã đạt được các mục tiêu dân số nói chung và khống chế được quy mô dân số nói riêng, ngày 01/11/2013 Dân số Việt nam đạt 90 triệu người, quy mô này đã giảm được so với dự báo là 20,8 triệu người. Đây là một sự kiện đặc biệt của đất nước nói chung và công tác Dân số - KHHGĐ nói riêng. Sự kiện này minh chứng cho những thành công của công tác Dân số - KHHGĐ trong thời gian qua. Chính vì vậy nước ta đã bước lên một "đẳng cấp mới", gia nhập nhóm các nước đang phát triển, có thu nhập trung bình trên thế giới. Trong thời gian tới, Trung ương Đảng xác định Việt Nam còn phải đối mặt với nhiều thách thức trong công tác dân số. Tại Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TW, Ngày 25 tháng 10 năm 2017 “về công tác dân số trong tình hình mới". Nghị quyết số 21 BCH Trung ương Đảng đã đánh giá công tác DS- KHHGĐ sau 25 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương khóa 7 và các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đã đạt được nhiều kết quả quan trọng: Tốc độ gia tăng dân số đã được khống chế thành công, đạt mức sinh thay thế sớm hơn 10 năm so với mục tiêu Nghị quyết đề ra và tiếp tục duy trì cho đến nay. Cơ cấu dân số chuyển dịch tích cực. Dân số trong độ tuổi lao động tăng mạnh, đang trong thời kỳ dân số vàng. Chất lượng dân số được cải thiện về nhiều mặt. Tuổi thọ trung bình tăng nhanh, đạt 73,4 tuổi năm 2016, cao hơn nhiều nước có cùng mức thu nhập bình quân đầu người. Tình trạng suy dinh dưỡng, tử vong bà mẹ, trẻ em giảm mạnh. Tầm vóc, thể lực người Việt Nam có bước cải thiện. Dân số đã có sự phân bố hợp lý hơn, gắn với quá trình đô thị hoá, công nghiệp hóa và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Công tác tuyên truyền, giáo dục, nhận thức về Dân số -KHHGĐ ở các cấp, các ngành và toàn dân có bước đột phá. Mỗi cặp vợ chồng có 2 con đã trở thành chuẩn mực, lan tỏa, thấm sâu trong toàn xã hội. Dịch vụ Dân số - KHHGĐ được mở rộng, chất lượng ngày càng cao. Kết quả đó đã  góp phần to lớn vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Cán bộ Dân số Điện Biên Truyền thông nâng cao chất lượng Dân số tại cộng đồng.

Tuy nhiên, công tác Dân số - KHHGĐ vẫn còn nhiều hạn chế. Mức sinh giữa các vùng còn chênh lệch đáng kể. Mất cân bằng giới tính khi sinh tăng nhanh, đã ở mức nghiêm trọng. Chưa có giải pháp đồng bộ phát huy lợi thế của thời kỳ dân số vàng và thích ứng với già hóa dân số. Tỷ lệ suy dinh dưỡng, tử vong bà mẹ, trẻ em còn cao. Tuổi thọ bình quân tăng nhưng số năm sống khỏe mạnh thấp so với nhiều nước. Tình trạng tảo hôn, kết hôn cận huyết thống còn phổ biến ở một số dân tộc ít người. Phân bố dân số, quản lý nhập cư, di dân còn nhiều bất cập. Việc tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người di cư và ở nhiều đô thị, khu công nghiệp còn nhiều hạn chế. Công tác Truyền thông giáo dục về dân số ở một số khu vực, nhóm đối tượng hiệu quả chưa cao, vai trò nhà trường còn hạn chế. Nguồn lực đầu tư cho Dân số - KHHGĐ còn thấp, chưa tương xứng với yêu cầu. Vấn đề Dân số - Kế hoạch hoá gia đình của Việt nam, một  lần nữa được BCH trung ương Đảng khóa XII khẳng định "là yếu tố quan trọng hàng đầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là nhiệm vụ chiến lược, vừa cấp thiết vừa lâu dài; là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân. Công tác Dân số phải chú trọng toàn diện các mặt về quy mô, cơ cấu, phân bố, đặc biệt là chất lượng Dân số và phải đặt trong mối quan hệ hữu cơ với các yếu tố kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và bảo đảm phát triển nhanh, bền vững".

Cùng với cả nước, công tác Dân số - KHHGĐ của tỉnh Điện Biên trong những năm qua luôn được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở bằng việc tăng cường lãnh đạo chỉ đạo, tích cực vận động cán bộ đảng viên; nhân dân các Dân tộc; đoàn viên; hội viên; các em học sinh tuổi vị thành niên, thanh niên thực hiện chính sách Dân số - KHHGĐ và đã đạt được những kết quả quan trọng, quy mô gia đình có hai con được chấp nhận ngày càng rộng rãi. Tỷ suất sinh giảm, tỷ lệ các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sử dụng các biện pháp tránh thai tăng qua các năm. Điện Biên đang tiến dần tới mốc đạt mức sinh thay thế, và bước vào giai đoạn cơ cấu dân số vàng. Kết quả trên đã góp phần quan trọng vào sự phát triển Kinh tế - Xã hội, tăng thu nhập bình quân đầu người hàng năm, góp phần xoá đói giảm nghèo và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân trong tỉnh. 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác Dân số - KHHGĐ của tỉnh Điện Biên còn nhiều khó khăn, thách thức: Mức sinh tuy giảm nhưng còn cao so với cả nước và rất khác biệt giữa các vùng, số trẻ sinh ra là con thứ 3 trở lên cao; Chất lượng Dân số vẫn ở mức thấp; tình trạng tảo hôn, kết hôn cận huyết thống còn tồn tại ở đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa; vấn đề chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trong cộng đồng gặp nhiều khó khăn; Tỷ lệ sàng lọc trước sinh, sơ sinh thấp; Việc chăm sóc SKSS, giáo dục kỹ năng sống cho trẻ VTN/TN còn nhiều hạn chế; Tỷ số giới tính khi sinh đã vượt qua mức cho phép, đang đặt ra nhiều vấn đề cần quan tâm giải quyết; Dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ cho VTN/TN chưa được đáp ứng đảm bảo theo yêu cầu đặt ra.

Cán bộ Dân số Điện Biên Truyền thông nâng cao chất lượng Dân số tại cộng đồng.

Công tác Dân số-KHHGĐ của tỉnh trong thời gian tới có nhiều thuận lợi nhưng cũng có không ít khó khăn, thách thức. Để đạt được các mục tiêu về dân số và kế hoạch hóa gia đình theo tinh tần Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đòi hỏi có sự chung tay góp sức tích cực, vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng với sự sáng tạo và lòng nhiệt tình của các lực lượng làm công tác tuyên truyền, từ đó tạo sự đồng thuận, ủng hộ của các ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, những người có uy tín trong cộng đồng, phát huy được sức mạnh tổng hợp, huy động sự tham gia của cộng đồng dân cư vào công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản/KHHGĐ. Nâng cao hiệu quả truyền thông giáo dục chuyển đổi hành vi về Dân số - KHHGĐ, chăm sóc sức khỏe sinh sản đối với các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, bà mẹ và trẻ em, vị thành niên và thanh niên, nam giới, người cao tuổi, từ đó từng bước đạt mục tiêu giảm sinh và nâng cao chất lượng dân số, góp phần tích cực trong công cuộc xoá đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống và hoàn thành các mục tiêu Kinh tế - Xã hội của tỉnh.

Thúy Lan


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 198.308
    Online: 15