Ngày 11/7/2019 Tổng cục thống kê đã thông báo kết quả sơ bộ của cuộc Tổng điều tra năm 2019, Dân số Tỉnh Điện Biên dưới 60 vạn người

     Ngày 26/6/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 772/QĐ-TTg về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, đây là cuộc Tổng điều tra dân số lần thứ 5 tại Việt Nam. Mục đích của Tổng điều tra là nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở trên toàn bộ lãnh thổ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam phục vụ đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 và thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2015 và giai đoạn 2016 - 2020. Thông tin từ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 phục vụ hoạch định các chính sách phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030 và giám sát các Mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

      Được thực hiện trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ, Tổng điều tra dân số và nhà ở năm là cuộc Tổng điều tra đầu tiên ứng dụng công nghệ thông tin trong thu thập thông tin tại hộ dân cư. Thời gian tiến hành điều tra từ ngày 01/4/2019 đến ngày 25/4/2019.

        Ngày 11/7/2019 Tổng cục thống kê đã thông báo kết quả sơ bộ của cuộc Tổng điều tra năm 2019, Tỉnh Điện Biên có kết quả như sau:

        - Dân số vào thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019 là 598.856 người chiếm 0,62% so với toàn quốc.

        + Trong đó dân số nam là 303.436 người (chiếm 50,67%) và dân số nữ là 295.420 người (chiếm 49,33%).

        + Dân số khu vực thành thị là 85.779 (chiếm 14,32%), dân số khu vực nông thôn là 513.077 (chiếm 85.68%).

        - Trong 10 năm qua, dân số ở khu vực thành thị tăng 12.319 người từ 73.460 (năm 2009) lên 85.779 (năm 2019). Tỷ trọng dân số khu vực thành thị giảm 0,66%.

- Tỷ lệ tăng dân số bình quân/năm giai đoạn 2009-2019 là 2% cao hơn so mức trung bình của cả nước 1,14%.

- Tỷ số giới tính nam/nữ 102,7 cả nước là 99,1 nam/100 nữ.

-  Số hộ toàn tỉnh 134.273 hộ, trong đó thành thị có 24.646 hộ, nông thôn có 109.627 hộ. Số người bình quân/hộ là 4,2 bình quân của cả nước là 3,5. Số hộ có ít hơn 4 người chiếm 60,7% tổng số hộ trên toàn tỉnh.

          - Người dân tộc Kinh 104.061 chiếm 17,38% và 494.795 người dân tộc  khác chiếm 82,62% tổng dân số.

          - Mật độ dân số 63 người/km2, tăng 12 người/km2 so với năm 2009. Toàn quốc tăng 31 người/km2. Thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là hai địa phương có mật độ dân số cao nhất cả nước, tương ứng là 2.398 người/km2 và 4.363 người/km2.

          - Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên đã từng kết hôn là 82,4% cao hơn so với cả nước là 77,5%; Dân số đang có vợ/chồng là 74,9%; dân số góa vợ/chồng 4,9%; dân số có tình trạng “ly hôn” và “ly thân” là 2,1% và 0,5%.

          Kết quả của Tổng điều tra năm 2019 cho thấy nỗ lực và hiệu quả của nhiều chính sách trong thời gian qua đã được thực hiện tốt. Thành quả này có được là nhờ những Chủ trương, đường lối chính sách và sự lãnh đạo sáng suốt của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và sự tin tưởng cùng những nỗ lực không ngừng của mỗi người dân trong công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh Điện Biên.

Phí Văn Dưỡng


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 246.324
    Online: 27