Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi cục DSKHHGĐ tỉnh Điện Biên

:

Pages: Thuc-day-binh-dang-gioi-gop-phan-giam-thieu-mat-cak4bcsqoqps1m

Name

Thuc-day-binh-dang-gioi-gop-phan-giam-thieu-mat-cak4bcsqoqps1m

Title

 

PageUrl

 

SearchData

thuc day binh dang gioi gop phan giam thieu mat can bang gioi tinh khi sinh##voi muc dich tao co hoi nhieu hon cho tre em gai va nang cao nhan thuc ve bat binh dang gioi tu nam 2011 lien hop quoc quyet dinh lay ngay 11 10 hang nam la ngay quoc te tre em gai theo do moi nam lien hop quoc lua chon mot chu de khac nhau cho ngay quoc te tre em gai chu de cua ngay nay nam 2019 la “thuc day binh dang gioi gop phan giam thieu mat can bang gioi tinh khi sinh”

LinkVideo

 

news_id

 

news_capba

 
Created at 10/4/2019 3:56 PM by quantriccds
Last modified at 3/3/2021 6:54 PM by System Account